Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz.1509, poz. 1529) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, oznaczonych nr działek: 250 o powierzchni 629 m2 (KW SZ1Y/00040211/0), 251 o powierzchni 621 m2 (SZ1Y/00040212/7), 252 o powierzchni 621 m2 (SZ1Y/00040213/4) i 253 o powierzchni 622 m2 (SZ1Y/00040214/1), w odniesieniu, do których sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 4283/2017 z dnia 12.10.2017 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Palecznej-Turek, w Gryfinie, przy ul. Kościelnej nr 41/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.

Zbywane działki zostały nabyte przez sprzedających w 2017 r. od Gminy Gryfino.

Aktem notarialnym Rep. A Numer 4283/2017 z dn. 12.10.2017 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działek nr: 250 o pow. 629 m2, 251 o pow. 621 m2, 252 o pow. 621 m2 i 253 o pow. 622 m2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, za łączną kwotę brutto 400.000,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.

Biorąc pod uwagę cenę działek uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska