Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.133.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (pozostałych środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.133.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (pozostałych środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r. zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. Przekazać nieodpłatnie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie rzeczowe składniki majątku (pozostałe środki trwałe) stanowiące własność Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

2. Wykaz rzeczowych składników majątku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.

3. Przekazanie składników majątku (środków trwałych) następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

   § 2. Dokumentacja przekazanych składników majątkowych jest podstawą do zdjęcia ich z ewidencji ilościowo – wartościowej.

   § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Finansowo – Księgowego.

   § 4. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

   § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Wymienione w załączniku do zarządzenia rzeczowe składniki majątku (pozostałe środki trwałe) są użytkowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8.
Zasadnym jest przekazanie ww. przedmiotów podmiotowi wskazanemu w zarządzeniu, który jest aktualnym ich użytkownikiem.

Sporządziła:
Izabela Buckowska