Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.139.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 listopada 2017 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.139.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.139.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 5 w Gryfinie Pani Ewy Barbary Maleckiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

  1. Swietłana Sochaj – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
  2. Katarzyna Wyrobek-Korżak- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Bogusława Maślana – dyrektor Przedszkola Nr 5 w Gryfinie,
  4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
  5. Maria Chrobak - ekspert.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zarządzeniem Nr 0050.139.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino powołał Komisję Egzaminacyjna do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 5 w Gryfinie Pani Ewy Barbary Maleckiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zmianę składu Komisji Egzaminacyjnej wprowadza się z powodów organizacyjnych.

Sporządziła:
Marta Karpicka