Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.54.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina.

ZARZĄDZENIE NR 0050. 66. 2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 maja 2017 roku


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.54.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina.

Na podstawie art. 4b ust. 1 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017r., poz. 730) oraz uchwały Nr XXXV/317/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 roku, poz. 3457) - zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.54.2017 Burmistrza Miasta Gminy Gryfino z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3) Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Gryfina oraz  sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

      „§ 4. Ustala się rozpoczęcie konsultacji na dzień 29 maja 2017 roku, a ich zakończenie na dzień 30 czerwca 2017 roku.

  1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami miasta Gryfina, sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo odbędą się w następujących terminach:
    1. dla mieszkańców miasta Gryfina spotkanie odbędzie w dniu 12 czerwca  2017 roku, o godzinie 1600, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w sali nr 34;
    2. dla mieszkańców sołectwa Żórawie spotkanie odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku o godzinie 1700, na placu pod wiatą;
    3. dla mieszkańców sołectwa Pniewo spotkanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 roku o godzinie 1700, w Motelu Saga.
  2. Uwagi i opinie w przedmiocie proponowanych zmian granic miasta Gryfina, będzie można zgłaszać podczas zebrania w formie ustnej do protokołu, bądź w formie pisemnej, które należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy lub drogą e-mailową na adres Urzędu Miasta i Gminy Gryfino www.gryfino.pl.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczeniu na stronie internetowej BIP UMiG Gryfino.

 

Z up. Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Tomasz Miler

 

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.54.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, postanowiono o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, mających na celu uzyskanie opinii mieszkańców miasta i gminy Gryfino w sprawie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Gryfina, polegających na włączeniu w granice miasta części przyległych obrębów wiejskich.
W ocenie organu nadzorczego, tj. Wojewody Zachodniopomorskiego, w treści § 3 pkt. 3 w/w zarządzenia, w sposób niezamierzony zostało ograniczone prawo udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych, poprzez wskazanie, że „uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Gryfina oraz sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo, posiadający w czasie przeprowadzania konsultacji czynne prawo wyborcze”.
Z wykładni przepisu art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy, a więc osoby, które stale zamieszkują na jej terenie. Jest to jedyne kryterium, które winna spełnić osoba uprawniona do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Przepis nie wskazuje wprost, że mieszkańcy powinni posiadać czynne prawo wyborcze.
Zachodzi więc konieczność wprowadzenia zmiany treści punktu 3 w § 3 poprzez usunięcie zapisu: „posiadający w czasie przeprowadzania konsultacji czynne prawo wyborcze”.
Powyższa zmiana powoduje także zmianę terminów przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz terminów spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta Gryfina, sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo.

Sporządziła:
Barbara Bara