Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.104 .2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 33/15, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 33/15, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r., poz. 730, poz. 935), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r., poz.820) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 33/15, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, w wysokości 149.499,81 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
Lokal mieszkalny nr 15 w budynku przy ul. Niepodległości nr 33 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 roku.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 9 czerwca 2017 r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 147.000,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 144.900,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset złotych),

  • wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 2.100,00 zł (dwa tysiące sto złotych).

Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 2.499,81 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 483,00 zł (czterysta osiemdziesiąt trzy złote) oraz fundusz remontowy na dzień 31 lipca 2017 r. w kwocie 2.016,81 zł (dwa tysiące szesnaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy).

Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec