Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej niemieszkalnej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 10/1

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej niemieszkalnej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 10/1

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875), art. 67 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260: z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1595) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r., zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 10/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na kwotę 190.000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Nieruchomość obejmująca lokal użytkowy położony na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 10/1 w Gryfinie o powierzchni 39,02 m2, oraz udział 23/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr ew. 143 obr. 3 miasta Gryfino o pow. 1080 m2 - uchwałą NR XXX/271/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r., przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości lokalowej ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do jej zbycia.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska