Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 27/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 27/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r., poz. 730, poz. 935), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147, poz.2260; z 21017 r. poz. 624, poz. 820, poz.1509, poz.1529, poz. 1595) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 27/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 153.028,50 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych 50/100).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 27 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy Uchwałą Nr XXIV/170/92 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 27 lutego 1992 r.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 25 sierpnia 2017 r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 147.000,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 134.900,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset złotych),

  • wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 12.100,00 zł (dwanaście tysięcy sto złotych).

Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 6.028,50 zł (sześć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 50/100), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 2.783,00 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote) oraz fundusz remontowy na dzień 30 września 2017 r. w kwocie 3.245,50 zł (trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć 50/100).

Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec