Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 maja 2017 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.29.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Pani Ilony Bary zatrudnionej na stanowisku dyrektora w Żłobku Miejskim z siedzibą przy ul. Władysława łokietka 10 w składzie:

  • Paweł Nikitiński - Przewodnicząca Komisji,

  • Ewa Sznajder - Członek Komisji,

  • Grzegorz Jastrowicz - Członek Komisji,

  • Olga Woś - Członek Komisji.

§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi w dniu 4 maja 2017 r. egzamin w celu zakończenia służby przygotowawczej.

§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego.

W związku z tym, że w Żłobku Miejskim w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10 zorganizowano służbę przygotowawczą dla jednej osoby, należy powołać komisję egzaminacyjną, która przeprowadzi egzamin i zakończy procedury wymagane przy organizacji służby przygotowawczej.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska