Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 kwietnia 2017 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino w następującej wysokości:

  • działki nr 210/1 o pow. 596 m2 w wysokości  - 42.000,- zł (czterdzieści dwa tys. zł),

  • działki nr 239 o pow. 556 m2 w wysokości     - 44.000,- zł (czterdzieści cztery tys. zł),

  • działki nr 246 o pow. 734 m2 w wysokości     - 58.000,- zł (pięćdziesiąt osiem tys. zł),

  • działki nr 247 o pow. 698 m2 w wysokości     - 55.000,-zł (pięćdziesiąt pięć tys. zł),

  • działki nr 248 o pow. 717 m2 w wysokości     - 57.000,-zł (pięćdziesiąt siedem tys. zł),

  • działki nr 249 o pow. 629 m2 w wysokości     - 56.000,-zł (pięćdziesiąt sześć tys. zł),

  • działki nr 250 o pow. 629 m2 w wysokości     - 56.000,-zł (pięćdziesiąt sześć tys. zł),

  • działki nr 251 o pow. 621 m2 w wysokości     - 55.000,-zł (pięćdziesiąt pięć tys. zł),

  • działki nr 252 o pow. 621 m2 w wysokości     - 55.000,-zł (pięćdziesiąt pięć tys. zł),

  • działki nr 253 o pow. 622 m2 w wysokości     - 55.000,-zł (pięćdziesiąt pięć tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone nr działek: 210/1, 239, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 i 253, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, uchwałą nr XXX/272/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska