Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.155.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfino na lata 2017-2023.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.155.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfino na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz Regulaminu  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 11 września 2014 r., poz. 3457), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Gryfino konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Gryfino w terminie od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 18 stycznia 2018 r., których celem jest zaprezentowanie mieszkańcom diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych, obszaru rewitalizacji oraz kart planowanych przedsięwzięć opracowanych na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfino na lata 2017-2023 oraz zebranie od mieszkańców propozycji dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w celu ujęcia w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfino na lata 2017-2023.

§ 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi przyjmowane będą za pomocą formularza stanowiącego załącznik do zarządzenia w formie elektronicznej  i papierowej poprzez:

  1. przesłanie na adres: rewitalizacja@gryfino.pl
  2. złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfino oraz ich obsługę organizacyjno-techniczną jest Wydział Inwestycji i Rozwoju.

§ 4. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się zespołowi ds. rewitalizacji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Koordynatorowi zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Lista załączników:
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfino na lata 2017-2023. [34865118 bajtów]