Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Stare Brynki

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 lutego 2017 r.


w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Stare Brynki

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 25 ust.1, w związku z § 33 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 Statutu sołectwa Stare Brynki, stanowiącego załącznik Nr 20 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) zmienionej uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1695) oraz uchwalą Nr XXXI/292/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 398) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Stare Brynki.

  1. Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Stare Brynki w celu wyboru sołtysa na bieżącą kadencję.
  2. Termin zebrania wyznaczam na dzień 20 lutego 2017 r. o godz. 1800 w Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach.

§ 2. 1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa Stare Brynki.

  1. Prawo do głosowania mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa Stare Brynki bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający czynne prawa wyborcze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz opiekunowi sołectwa - pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku ze złożoną przez Pana Jarosława Kardasza rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Stare Brynki – należy przeprowadzić wybory sołtysa na bieżącą kadencję.

Sporządziła:
Izabela Buckowska