Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.34.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 0050.34.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018.

Na podstawie woj. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. Poz. 3457) – i § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeprowadza się z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino konsultacje społeczne w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018: regulaminu budżetu obywatelskiego, wniosku dotyczącego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, karty oceny projektu/zadania, karty do głosowania oraz harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Przedmiotem konsultacji jest uzyskanie opinii dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018.

  2. Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 27.03.2017 r., a kończy w dniu 18.04.2017 r.

  3. Konsultacje w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018 zostaną przeprowadzone w następującej formie:

    1. zorganizowanego otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godz. 1600, w sali 34 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,

    2. badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie załącznika, o którym mowa w ust. 1, na stronie internetowej www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i przyjmowania uwag za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail: bo@gryfino.pl oraz na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostanie sporządzony protokół, podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino przystępuje do drugiej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2018. Przed przystąpieniem do realizacji szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018 zasadnym jest przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców gminy w celu uzyskania opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zorganizowanego otwartego spotkania z mieszkańcami gminy Gryfino, badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie regulaminu budżetu obywatelskiego, wniosku, karty oceny, karty do głosowania oraz harmonogramu na stronie internetowej www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i przyjmowania uwag za pomocą poczty elektronicznej oraz na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży