Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 lutego 2017 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam,  co następuje:

§ 1. Postanawiam nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklinko, oznaczonej nr działki 34/9 o powierzchni 0,3000 ha (KW SZ1Y/00067866/1), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 452/2017  z dnia 26.01.2017 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Palecznej - Turek, w Gryfinie, przy ul. Kościelnej 41/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Zbywana działka została nabyta przez sprzedającego w 1990 r. od Skarbu Państwa.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 452/2017 z dn. 26.01.2017 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki nr 34/9 o pow. 0,3000 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklinko, za cenę 80.000,00 zł, pod warunkiem,  że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.  
Biorąc pod uwagę położenie działki oraz podaż nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę, uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska