Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 lutego 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,  w tym rozwój przedsiębiorczości

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817) Zarządzenie nr 0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadania ogłoszone w konkursie z dnia 3 stycznia 2017 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Bartosz Boguski – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji – Przewodniczący Komisji
  2. Marcin Bołbot – Referat Rozwoju w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, - Członek Komisji
  3. Katarzyna Łabuda – Referat Rozwoju w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, - Członek Komisji
  4. Eliza Hołubowska – Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Hybadu - Członek Komisji
  5. Urszula Kwietniewska-Łacny – Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku - Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;
  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.
W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządził:
Marcin Bołbot