Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.149.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w 2017 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.149.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w 2017 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13, pkt 4 Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017, zarządzam, co następuje:

§ 1 . Zmianie ulega załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy w 2017 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, wskazanym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017, Burmistrz upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W związku ze zmianami organizacyjnymi konieczna jest zmiana wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino poprzez ujęcie w zestawieniu nowej jednostki (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie).

 

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz