Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami działek 16/2 i 17/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 lipca 2017 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami działek 16/2 i 17/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 820) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonej numerami działek 4/2, 5 i 9/9, w następującej w wysokości:
- dz. nr 16/2 o pow.1,1614 ha w wysokości – 32.300,00 zł (trzydzieści dwa tysiące trzysta zł),
- dz. nr 17/2 o pow. 0,4451 ha w wysokości – 12.400,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 


U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XXVI/232/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część działki nr 16 o pow. około 1,10 ha oraz część działki nr 17 o pow. około 0,44 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych nr działek: 4/2, 5 i 9/9.
W wyniku podziału geodezyjnego powstały działki nr 16/2 o pow. 1,1614 ha i 17/2 o pow. 0,4451 ha.
Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
Wartość rynkową działek, rzeczoznawca majątkowy ustalił w operatach szacunkowych w następującej wysokości:
- działki nr 16/2 - 32.300,00 zł,
- działki nr 17/2 – 12.400,00 zł.
Ponadto Nabywcy pokryją w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działek cen ustalonych przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
J. Woldańska