Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050. 60.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 241, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050. 60.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 maja 2017 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 241, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 241 o pow. 0,15 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 68/1, 69/5, 283/1 i 69/2 w wysokości 16.200,00 zł (szesnaście tysięcy dwieście złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXXI/287/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 241 o pow. 0,15 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Bartkowo, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych nr działek 68/1, 69/5, 283/1 i 69/2.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.

Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy ustalił w operacie szacunkowym w wysokości 16.200,00 zł. Ponadto Nabywcy pokryją w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

 

Sporządziła:
J. Woldańska