Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 września 2017 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz.935)  art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz.1509, poz. 1529) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, oznaczonych nr działki 77/2 o powierzchni 987 m2 (KW SZ1Y/00054231/7) oraz udziału do 1/2 części w działce nr 77/4  o pow. 36 m2 (KW SZ1Y00054232/4), w odniesieniu do których sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 2674/2017 z dnia 7.09.2017 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3A.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Zbywane działki zostały nabyte przez sprzedającego w 2006 r. od Powiatu Gryfińskiego.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 2674/2017 z dn. 7.09.2017 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki nr 77/2 o pow. 987 m2 oraz udziału do 1/2 części  w działce nr 77/4 o pow. 36 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino,  za cenę 125.000,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Biorąc pod uwagę położenie działki oraz podaż nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę, uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska