Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie.

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 13 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169; z 2017 r. poz. 60, poz. 949) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zarządzam, co następuje:

§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powierza się Panu Sławomirowi Głuszakowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE:
Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2017 roku wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie, który uzyskał większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

W związku z powyższym Burmistrz, jako organ prowadzący, zgodnie z art. 36a ust. 1 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) powierza stanowisko dyrektora zespołu szkół na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska