Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 16/8, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 lipca 2017 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 16/8, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r., poz. 730, poz. 935), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz.2260; z 2017 r., poz.820) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 16/8, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 136.071,71 zł ( sto trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 


U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 16 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy uchwałą Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 9 czerwca 2017 r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 133.000,00 zł ( sto trzydzieści trzy tysiące złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 123.300,00 zł ( sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych),

  • wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 9.700,00 zł ( dziewięć tysięcy siedem złotych).

Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 3.071,71 zł ( trzy tysiące siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 2.231,00 zł ( dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 840,71 zł ( osiemset czterdzieści złotych siedemdziesiąt jeden groszy).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec