Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka nr 13/10, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka nr 13/10, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r., poz. 730, poz. 935), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r., poz.820) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka nr 13/10, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 172.324,04 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote cztery grosze).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. A. Asnyka nr 16 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 roku.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 14 czerwca 2017 r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 169.000,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 162.300,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych),

  • wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 6.700,00 zł (sześć tysięcy siedemset złotych).

Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 3.324,04 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote cztery grosze), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 1.541,00 zł (jeden tysiąc pięćset czterdzieści jeden złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 31 lipca 2017 r. w kwocie 1.783,04 zł (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt trzy złote cztery grosze).

Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec