Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.72.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania rzeczowego składnika majątku (środka trwałego) Centrum Wodnego Laguna na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.72.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 czerwca 2017 r.


w sprawie przekazania rzeczowego składnika majątku (środka trwałego) Centrum Wodnego Laguna na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz §10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam co następuje:

§1. 1. Przekazać nieodpłatnie rzeczowe składniki majątku (środki trwałe), stanowiące wyposażenie zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna dla Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.

  1. Wykaz rzeczowych składników majątku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.
  2. Przekazanie składników majątku nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 2. Dokumentacja przekazanych składników majątkowych jest podstawą do zdjęcia ich z ewidencji  ilościowo – wartościowej prowadzonej przez Wydział Finansowy Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie oraz przyjęcia do ewidencji Centrum Usług Wspólnych w Gryfino.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Wodnego Laguna oraz Centrum Usług  Wspólnych w Gryfinie.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Przekazywany środek trwały w postaci stołu konferencyjnego stanowił wyposażenie sali konferencyjnej w Centrum Wodnym Laguna. W 2015 roku zaadaptowano salę konferencyjną na biura dla administracji, a dotychczas użytkowaną część biurową wydzierżawiono pod działalność rehabilitacyjną. W związku z brakiem miejsca postanowiono przekazać niewykorzystywany środek trwały dla Centrum Usług Wspólnych przy ul. Niepodległości 20 w Gryfinie, co spowoduje optymalne wykorzystanie majątku gminnego.

Sporządził:
Edyta Zart