Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 34/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 stycznia 2017 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 34/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147, poz.2260) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2016 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę netto sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 34/1 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 151 Kodeksu cywilnego, w wysokości 4.040,00 zł (cztery tysiące czterdzieści złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Gryfinie Uchwałą nr XXVIII/248/16 z dnia 29 września 2016 r., wyraziła zgodę na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 34/1 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, w trybie art. 151 Kodeksu cywilnego, w związku z przekroczeniem granicy własnej nieruchomości przy wznoszeniu garażu w kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego przez właściciela działki nr 33/2.
Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 21 grudnia 2016 r. określił na kwotę 4.040,00 zł (cztery tysiące czterdzieści złotych).
Do ww ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, tj. 929,20 zł (dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 20/100). Ponadto nabywca w całości pokrywa koszty związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowej do zbycia.
W przypadku sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu realizacji roszczeń przysługujących na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, tj. kodeksu cywilnego, cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.
Zasadne jest przyjęcie do zbycia działki nr 34/1 ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. 4.040,00 zł + VAT.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec