Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 lutego 2017 r.


zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz. 1817) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia nr 0050.1.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wprowadza się zmiany:

  1. pkt II. ppkt. a) otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz. 1817)”,
  2. pkt II. ppkt. b) otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300)”,
  3. Uchyla się ppkt. 4 w pkt V.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z aktualizacją podstawy prawnej i wynikającą z niej koniecznością wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia nr 0050.1.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, zasadnym jest wprowadzenie Zarządzenia zmieniającego.

Sporządziła:
Justyna Siwek-Matura

Lista załączników:
Załącznik do Zarządzenia [113658 bajtów]