Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 października 2017 r. w sprawie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 9, ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/238/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r., zarządza się co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w składzie:

  1. Barbara Lefik - Żarczyńska - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

  2. Małgorzata Wasiluk - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - Sekretarz Gminnej Komisji Wyborczej

  3. Ewa Filip - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Członek Gminnej Komisji Wyborczej

  4. Robert Jonasik - koordynator I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Omieczyńskiego w Gryfinie - członek

  5. Joanna Lewicka - Siwek - koordynator I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Omieczyńskiego w Gryfinie - członek

§ 2. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie w terminie 30.10. 2017 roku.

§ 3. W celu przeprowadzeniu wyborów ustala się następującą siedzibę okręgu wyborczego wraz z przypadającymi ilościami mandatów:

Okręg
wyborczy
Siedziba wyborcza  Ilość mandatów w wyborach
uzupełniających
Okręg Nr 2

I Liceum Ogólnokształcące
im. A. Omieczyńskiego w Gryfinie
ul. Niepodległości 16
74-100 Gryfino 1

1


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVI/238/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie konieczne jest powołanie Gminnej Komisji Wyborczej, ustalenie okręgu wyborczego głosowania oraz ustalenie terminu wyborów w okręgu wymagającym przeprowadzania wyborów uzupełniających.

Sporządziła:
Małgorzata Wasiluk