Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 stycznia 2017 r.


w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2016 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam niżej wymienione wysokości czynszu miesięcznego netto za dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącą własność Gminy Gryfino, oznaczoną numerem działki 611/17, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo:

  1. 2.500 zł dla Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w Gryfinie, za powierzchnię około 1.1900 ha, z przeznaczeniem na rozbudowę Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Psychiatrycznego.
  2. 5.000 zł dla Fliegel Textilservice Warszawa Spółka z o.o. Sp.k., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z możliwością zabudowy, zarówno dla powierzchni 0,6000 ha jak i docelowej - 1.2700 ha.

§ 2. 

  1. Ustalone wysokości czynszu podlegać będą corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa GUS, bez konieczności zmiany umowy.
  2. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od 1 stycznia każdego następnego roku trwania umowy.
  3. Do ustalonej stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), w oparciu o odrębne przepisy.

§ 3.

  1. W przypadku wykorzystywania nieruchomości bez umowy do czasu oddania ich Gminie Gryfino lub zawarcia nowej umowy, pobiera się opłatę w wysokości dotychczasowej stawki czynszu brutto.

§ 4.

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą od dnia 01.01.2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn