Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 436/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 436/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz.1595) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę netto sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 436/13 o pow. 0,0223 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek: 436/10, 436/11, 436/12, 436/14, 436/15 i 436/16, w wysokości 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXXVIII/361/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2017 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 436/13 o pow. 0,0223 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych nr działek: 436/10, 436/11, 436/12, 436/14, 436/15 i 436/16.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.

Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy ustalił w operacie szacunkowym w wysokości 7.500,00 zł. Do ceny działki doliczony zostanie podatek VAT 23 %. Ponadto Nabywcy pokryją w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
Jolanta Woldańska