Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego

ZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) i § 3 Zarządzenia Nr 0050.63.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018 oraz w związku z Uchwałą Nr XXXVII/350/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2018 rok w składzie:

 1. Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino – Przewodnicząca Zespołu,

 2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Zastępca Przewodniczącej Zespołu,

 3. Maria Waszczyk – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Finansowo-Księgowy – Członek Zespołu,

 4. Joanna Ekiert – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania i Ochrony Środowiska - Członek Zespołu,

 5. Janina Major – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania i Ochrony Środowiska – Członek Zespołu,

 6. Bartosz Boguski – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Inwestycji i Rozwoju – Członek Zespołu,

 7. Marcin Para – radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,

 8. Rafał Guga - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,

 9. Łukasz Kamiński - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,

 10. Halina Szczepańska – Zespół Parafialny „CARITAS” - Członek Zespołu,

 11. Krystyna Knop – Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Członek Zespołu

 12. Dorota Nowak – Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze - Członek Zespołu

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z Zarządzeniem Nr 0050.63.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018 należy powołać Zespół do spraw budżetu obywatelskiego, który będzie wykonywał czynności związane z obsługą budżetu obywatelskiego, tj. weryfikację formalną i merytoryczną złożonych wniosków z propozycjami zadań.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży