Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2017 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2017
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 26 kwietnia 2017 r.


w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U. z 2004 nr 1, poz. 6) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, do którego doszło w trakcie działań ratowniczo - gaśniczych w których uczestniczył strażak OSP Radziszewo powołuję zespół powypadkowy w składzie:

  1. Andrzej Wiśniewski - Komendant Gminny OSP - przewodniczący zespołu,
  2. Jan Słoboda - Prezes OSP Radziszewo - członek zespołu,
  3. Anna Wójciak - Inspektor BHP UMiG w Gryfinie - członek zespołu.

§ 2. Zespół sporządzi protokół powypadkowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Gminnemu OSP.

§ 4. Po zakończeniu postępowania powypadkowego zespół ulega rozwiązaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku wypadkiem strażaka OSP Radziszewo, do którego doszło podczas działań ratowniczo – gaśniczych, na mocy obowiązujących przepisów należy powołać zespół powypadkowy. Zespół powołuje się w celu ustalenia miejsca, okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski