Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 grudnia 2017 r.


w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Wyznaczam nauczyciela Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie przy ul 9 Maja 4 panią Krystynę Bosiacką na zastępstwo dyrektora tej Szkoły pani Anny Główczyńskiej podczas jej nieobecności, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.

  1. Zastępstwo obejmuje okres nieobecności i kończy się wraz z ponownym objęciem obowiązków przez dyrektora Szkoły.

§ 2. Obowiązki i uprawnienia w zastępstwie dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie określają odrębne przepisy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

W Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4 nie utworzono stanowiska wicedyrektora. W myśl art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.
Wyznaczenie zgodnie z propozycją dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie pani Anny Główczyńskiej nauczyciela tej Szkoły pani Krystyny Bosiackiej, posiadającej stopień nauczyciela mianowanego, na zastępstwo podczas nieobecności dyrektora zapewni prawidłową organizację działalności Szkoły.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj