Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 maja 2017 r.


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018.

Na podstawie art. 7, art. 30 ust. l i ust. 2 pkt 2 oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino:

  1. regulamin budżetu obywatelskiego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

  2. wniosek dotyczący propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, załącznik Nr 2,

  3. karta oceny projektu/zadania, załącznik Nr 3,

  4. karta do głosowania, załącznik Nr 4,

  5. harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego, załącznik Nr 5.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino przystępuje do drugiej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2018.

W dniach od 27.03.2017 r. do 18.04.2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne wśród mieszkańców gminy w celu uzyskania opinii w sprawie zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018. W wyniku przeprowadzonych konsultacji i zgłaszanych uwag przez mieszkańców do zaproponowanego regulaminu budżetu obywatelskiego, wniosku, karty oceny, karty do głosowania oraz harmonogramu – zostały opracowane szczegółowe zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego.

 

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży