Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 stycznia 2017r.


w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, 1250 i 1920), § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 i 441) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się procedury postępowania przy przekazywaniu sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino.

§ 2

  1. Każda jednostka organizacyjna Gminy Gryfino zobowiązana jest do terminowego sporządzania sprawozdań budżetowych w sposób rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Za prawidłowe sporządzenie sprawozdania odpowiada kierownik jednostki.
  2. Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino w terminie określonym w rozporządzeniu przekazuje sprawozdania budżetowe w formie papierowej oraz elektronicznej.
  3. Forma papierowa sprawozdań winna być dostarczona do Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 44 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
  4. Forma elektroniczna winna być dostarczona w formacie XML na adres e-mail: finanse@gryfino.pl.
  5. Korekty sprawozdań winny być przekazywane niezwłocznie po ich sporządzeniu wraz z wyjaśnieniem przyczyny ich sporządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 i 441) zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.
Wprowadzenie procedur w sprawie przekazywania sprawozdań budżetowych ma na celu określenie prawidłowego postępowania i usprawnienia obiegu, sprawdzania i księgowania otrzymanych od jednostek organizacyjnych sprawozdań budżetowych.