Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.87.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego nr 48/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.87.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 lipca 2017 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego nr 48/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r., poz. 730, poz. 935), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz.2260; z 2017 r., poz.820) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Z.Krasińskiego nr 48/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 171.769,50 zł ( sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler
U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Z. Krasińskiego nr 48 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy uchwałą Nr XXXI/289/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 9 czerwca 2017 r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 171.000,00 zł ( sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 159.100,00 zł ( sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych),

  • wartość współudziału w gruncie – 11.900,00 zł ( jedenaście tysięcy dziewięćset złotych).

Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 769.50 zł ( siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), stanowiącą saldo funduszu remontowego na dzień 30 czerwca 2017 r.
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec