Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 lutego 2017 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2017 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) w związku z Uchwałą Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017, zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2017 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2017 rok w zakresie dochodów budżetu państwa, dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 35/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 r.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda