Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. lokalnego programu rewitalizacji

ZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie powołania zespołu ds. lokalnego programu rewitalizacji

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuję zespół odpowiedzialny za realizację zadań mających na celu stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino (dalej zespół ds. LPR), w składzie:
  1. Joanna Owczarek – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju - koordynator projektu,
  2. Daria Koczan – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju – asystent ds. merytorycznych i formalnych,
  3. Katarzyna Łabuda – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju – asystent ds. społecznych,
  4. Leszek Ludwiniak – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – asystent ds. społecznych,
  5. Joanna Świątek - Starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie – asystent ds. społecznych.
 2. Zespół ds. LPR jest organem konsultacyjnym Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie rewitalizacji.
 3. Zespół ds. LPR powoływany jest na czas przygotowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino.

§ 2

 1. Zespół ds. LPR zostaje powołany w celu współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy,  w tym w szczególności ze społecznością obszaru rewitalizacji.
 2. 2. Do zadań Zespołu ds. LPR należy współpraca w zakresie:
  1. diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizowanych,
  2. priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji,
  3. definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji,
  4. monitorowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino.
 3. Zespół będzie wspierał proces rewitalizacji poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonlanych oraz technicznych występujących na zdegradowanych obszarach gminy.
 4. Zobowiązuje się wszystkie niezbędne wydziału Urzędu Miasta i Gminy Gryfino do ścisłej współpracy z zespołem ds. LPR na każdym etapie sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BM).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 

UZASADNIENIE

W związku z przystąpieniem Gminy Gryfino do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino (LPR) należy powołać zespół odpowiedzialny za realizację i wdrożenie LPR. Prace nad sporządzeniem LPR wymagają wykonania wielu zadań przy ścisłej współpracy Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, tak aby ostateczny dokument stał się skutecznym narzędziem do przeprowadzenia procesów, których celem jest wywołanie zmian społecznych, pobudzenie gospodarcze oraz zmiana funkcji wybranych obszarów miasta.

Sporządziła:
Joanna Owczarek