Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz.1509, poz. 1529, poz. 1595) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo, oznaczonej nr działki 127/5 o powierzchni 0,0904 ha (KW SZ1Y/00070280/3), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 3647/2017 z dnia 11.09.2017 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Palecznej-Turek, w Gryfinie, przy ul. Kościelnej nr 41/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.

Zbywana działka została nabyta przez sprzedających w 2017 r. od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie.

Aktem notarialnym Rep. A Numer 3647/2017 z dn. 11.09.2017 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki nr 127/5 o pow. 0,0904 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo, za cenę 74.000,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.

Biorąc pod uwagę cenę działki oraz podaż nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę, uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska