Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) oraz Uchwały Nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014 - 2018" (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 4854), zmienionej Uchwałą Nr LIII/445/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014 - 2018" (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014r. poz. 4855), zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam następujące stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych w budynkach zasobu mieszkaniowego Gminy Gryfino:

  1. stawki bazowe czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, których najem został nawiązany lub zostanie nawiązany w budynkach wybudowanych:
    a) do 1996 r. – 4,10 zł,
    b) po 1996 r. – 4,49 zł,
    c) po 2011 r. – 5,50 zł.

  2. stawkę czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych – w wysokości 50% najniższej stawki czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfino.

§2. Ustalam, że wysokość czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w poszczególnych budynkach oblicza się stosując stawkę bazową, o której mowa w §1 pkt 1 niniejszego zarządzenia, przy uwzględnieniu czynników obniżających czynsz, zawartych w „Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014 - 2018".

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.136.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – Prezesowi Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz.1610) organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego przypisano kompetencje ustalania stawek czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych w budynkach zasobu mieszkaniowego gminy. Stawki czynszu ustalane są zgodnie z zasadami przyjętymi w wieloletnich programach gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Gmina Gryfino posiada stosowny program przyjęty Uchwałą Nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014 - 2018" (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 4854), zmieniony Uchwałą Nr LIII/445/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014 - 2018" (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 4855). Ustalone w niniejszym zarządzeniu stawki czynszu pozostały na dotychczasowym poziomie, w związku z czym wysokość czynszu nie przekracza w skali roku wskaźnika 3% wartości odtworzeniowej lokalu, zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Nowe brzmienie zarządzenia podyktowane jest potrzebą dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów.

 

Sporządził:

Mariusz Tarka