Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.123.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych w nocy 5/6 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.123.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 października 2017 r.


w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych w nocy 5/6 października 2017 r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948; z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38, poz. 1769), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do spraw szacowania strat na terenie Miasta i Gminy Gryfino powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych w nocy 5/6 października 2017 r., w następującym składzie:

  1. Pan Andrzej Wiśniewski - Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – przewodniczący Komisji;
  2. Pan Mariusz Andrusewicz - Pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – członek Komisji;
  3. Pani Monika Tracz - Pracownik Socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – członek Komisji;
  4. Pan Ryszard Szachniewicz – p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie – członek Komisji.

§ 2. Celem działania Komisji jest:

  1. szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych w nocy 5/6 października 2017 r.,
  2. sporządzenie protokołu z oględzin szkód i strat.

§ 3. Komisja dokonuje oceny szkód na podstawie zgłoszeń do Urzędu Miasta i Gminy Gryfinie.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z wystąpieniem na terenie Miasta i Gminy Gryfino gwałtownych zjawisk atmosferycznych w nocy z 5/6 października 2017 r. należy powołać komisję ds. ustalania szkód i szacowania strat.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski