Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą przy ulicy Szczecińskiej 19 w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pożyczki dla Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą przy ulicy Szczecińskiej 19 w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Udziela się Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017-2019”, w ramach środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

§ 2. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określi umowa zawarta pomiędzy gminą a stowarzyszeniem.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BM).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Pożyczki udziela się zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia realizującego zadanie gminy w ramach projektu pn. „Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017-2019”, w ramach środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska”.

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 2 litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miejska w Gryfinie ustaliła górną granicę pożyczki w Uchwale Nr XXXI/283/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017. Powyższa kwota jest zawarta w § 4 pkt 2 oraz Załączniku nr 3 do wyżej wymienionej uchwały w rozchodach § 962 „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE” w kwocie 100.000,00 zł.