Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2017 r.


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art. 19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego  w Gminie Gryfino, powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem” jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania  i koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 2. W skład Zespołu powołuję:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy - Przewodniczący;
 2. I Zastępca Burmistrza - Zastępca Przewodniczącego;
 3. Skarbnik Miasta i Gminy;
 4. Sekretarz Miasta i Gminy;
 5. Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 6. Komendant Straży Miejskiej;
 7. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej;
 8. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju;
 9. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska;
 10. Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
 11. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
 12. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
 13. Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o;
 14. Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych;
 15. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;
 16. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział wyznaczeni lub zaproszeni przez Przewodniczącego, w zależności od potrzeb przedstawiciele służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych, społecznych organizacji ratowniczych oraz przedstawiciele innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

§ 3. Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miasta i Gminy  w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16.

§ 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu określa jego regulamin pracy, zatwierdzony przez Burmistrza, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 0050.159.2015 z 25 listopada 2015 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie konieczne jest wprowadzenie zmian w Składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski