Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 kwietnia 2017 roku


w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli  oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 150 ust. 1 – 6 i art. 152 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się wzór wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym, jako załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom prowadzonych przez Gminę Gryfino przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których są prowadzone oddziały przedszkolne.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 0050.48.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  8 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) organ prowadzący przedszkole publiczne oraz szkołę podstawową, w której funkcjonują oddziały przedszkolne, może określić wzór wniosku o przyjęcie dziecka.
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w zakresie rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 Rada Miejska w Gryfinie w dniu 31 marca 2017 r. podjęła uchwałę nr XXXV/332/17 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym, ustalając dodatkowe kryteria naboru wraz z liczbą punktów.
W związku z powyższym należy zmienić dotychczas obowiązujący wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym.

Sporządziła:
Marta Karpicka