Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 lutego 2017 r.


w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Na podstawie § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. z późniejszymi zmianami, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w składzie:

  1. Małgorzata Cymbik – Przewodnicząca Komisji,

  2. Wiesław Makay – Wiceprzewodniczący Komisji,

  3. Katarzyna Krasowska – Sekretarz Komisji,

  4. Michał Urbański – Członek Komisji,

  5. Agata Wierzchowska-Kustosz – Członek Komisji.

§ 2. Zasady pracy Komisji reguluje Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wprowadzony Zarządzeniem Nr 0050.49.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 kwietnia 2016 r.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 0050.50.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) burmistrz powołuje gminną komisję urbanistyczno – architektoniczną, jako organ doradczy oraz ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb działania.

Na podstawie zarządzenia Nr 0050.49.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 kwietnia 2016 r. działa Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Skład osobowy komisji ustalany jest na trzyletnią kadencję. Zgodnie z § 1 ust. 5, odwołanie któregoś z Członków Komisji może nastąpić w wyniku decyzji Burmistrza, na wniosek zainteresowanego lub na wniosek strony, która udzielała rekomendacji. Przed upływem trzyletniej kadencji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino odwołał dotychczasowego Sekretarza Komisji i wyznaczył do pełnienia tej funkcji inną osobę. Zatem, konieczna była zmiana Zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Tym samym traci moc Zarządzenie nr 0050.50.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler