Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. lokalnego programu rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 lipca 2017 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. lokalnego programu rewitalizacji

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. 2017, poz. 730. poz. 935) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.28.2017r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1 W Zarządzeniu Nr 0050/76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. lokalnego programu rewitalizacji § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1. Powołuję zespół odpowiedzialny za realizację zadań mających na celu stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino (dalej zespół ds. LPR), w składzie:
      1) Katarzyna Krasowska – architekt miejski - Inspektor w Wydziale Planowania przestrzennego i Ochrony Środowiska - koordynator projektu,
      2) Daria Koczan – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju – asystent ds. merytorycznych i formalnych,
      3) Katarzyna Łabuda – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju – asystent ds. społecznych,
      4) Leszek Ludwiniak – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – asystent ds. społecznych,
      5) Joanna Świątek - Starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie – asystent ds. społecznych. ''

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BM).

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z przystąpieniem Gminy Gryfino do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino (LPR) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządzeniem nr 0050/76/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. powołał zespół odpowiedzialny za realizację i wdrożenie LPR. Z przyczyn losowych z funkcji koordynatora projektu zrezygnować musiała Pani Joanna Owczarek - inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, na której miejsce powołano Panią Katarzynę Krasowską - architekta miejskiego, inspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Sporządziła:
Katarzyna Krasowska