Regulamin obowiązujący od 01.12.2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 120.85.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.85.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 grudnia 2016 r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 120.35.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz Nr 120.55.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Utworzenie z dniem 1 grudnia 2016 r. nowej samorządowej jednostki organizacyjnej – Żłobka Miejskiego w Gryfinie oraz liczne dotychczasowe zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie uzasadniają, dla czytelności aktu, wydanie nowego Regulaminu Organizacyjnego.

Sporządziła:
Izabela Buckowska