Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.13.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

ZARZĄDZENIE Nr 120.13.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 1515; poz. 1045; poz. 1890) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zarządzenie Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ze zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Księga Procedur Audytu Wewnętrznego ma zastosowanie do audytów przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, przez audytora wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub usługodawcę niezatrudnionego w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, Audytorowi Wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub usługodawcy niezatrudnionemu w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, kierownictwu i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 120.8.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

1 Zmiany tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.34.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 czerwca 2015 r.; zarządzeniem Nr 120.62.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 września 2015 r.; zarządzeniem Nr 120.77.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2015 r.; zarządzeniem Nr 120.7.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2016 r.

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 120. 13 .2016
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 18 lutego 2016 r.

Zmiana regulacji wewnętrznych określających procedury audytu wewnętrznego stosowane w jednostce podyktowana jest potrzebą dostosowania ich do treści znowelizowanych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zapewnieniem spójności z innymi wewnętrznymi regulacjami normującymi pracę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
Ze względu na obszerność Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego dostosowanie do zmieniających się warunków prawnych, a tym samym jej aktualizacja jest dokonywana poprzez uchylenie poprzedniej wersji ww. dokumentu.
Powyższe pozwala na łatwiejsze stosowanie.

Anna Myśko
Audytor Wewnętrzny

 

Sporządziła: Anna Myśko

Gryfino, dnia 17 lutego 2016 r.