Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.2.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za zamieszczanie danych w Biuletynach Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz w sprawie zasad przekazywania tych informacji do zamieszczenia.

ZARZĄDZENIE NR 120.2.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 stycznia 2016 r.


w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za zamieszczanie danych w Biuletynach Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz w sprawie zasad przekazywania tych informacji do zamieszczenia.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r. oraz Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana Ryszarda Stempińskiego - pracownika Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - jako osobę odpowiedzialną za zamieszczanie informacji w Biuletynach Informacji Publicznej prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino.

§ 2. Pracownik jednostki organizacyjnej, który w ramach swoich kompetencji lub polecenia służbowego wytwarza informacje publiczne podlegające obowiązkowi publikacji w BIP, zobowiązany jest do przekazania osobie wskazanej w § 1 niniejszego zarządzenia informacji przeznaczonej do publikacji.

2. Informacje przeznaczone do publikacji w wersji elektronicznej wraz z załączoną kartą informacyjną, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia należy przesyłać na adres informatyk@gryfino.pl.

§ 3. Osoba odpowiedzialna za zamieszczanie informacji w BIP zobowiązana jest do zwrotnego potwierdzenia faktu otrzymania informacji publicznej do publikacji. Potwierdzenie następuje bez zbędnej zwłoki poprzez wpisanie daty otrzymania informacji i złożenie swojego podpisu w karcie.

§ 4. Publikacja informacji, którą w ramach swoich kompetencji wytworzył pracownik jednostki, następuje na podstawie karty informacyjnej, która musi zostać zatwierdzona przez kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 5. Informacja publiczna przekazana do publikacji w BIP oraz dołączona do niej karta informacyjna przechowywane są w jednostce, w której zostały wytworzone.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Ryszardowi Stempińskiemu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł NikitińskiUZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2015 r. poz. 2058) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino są zobowiązani do udostępniania informacji publicznej między innymi poprzez jej publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ze względu na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązku w zakresie udostępniania informacji publicznych w Biuletynach Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino, zasadnym jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za zamieszczanie informacji w Biuletynach Informacji Publicznej tych jednostek.

Sporządziła: Izabela Buckowska