Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XX sesji w dniu 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XX sesji w dniu 31 marca 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 marca 2016 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XX/177/16 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej 1 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XX/178/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XX/179/16 wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, będących własnością Gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XX/180/16 oświadczenia dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego Biuro Obsługi Rady
XX/181/16 zmiany Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 Skarbnik Miasta i Gminy
XX/182/16 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XX/183/16 zamiaru utworzenia Żłobka Miejskiego w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych i Inwestycji
XX/184/16 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XX/185/16 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe strefa Gardno – etap II Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XX/186/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej we obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 marca 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XX sesji w dniu 31 marca 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.