Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.63.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXV sesji w dniu 1 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.63.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXV sesji w dniu 1 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 1 sierpnia 2016 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXV/227/16 nadania nazwy rondu w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XXV/228/16 uchylenia uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości  - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007, w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XXV/229/16 zmiany Uchwały Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 1 sierpnia 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXV sesji w dniu 1 sierpnia 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk