Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.38.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań mających na celu wybudowanie hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.38.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2016 r.


w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań mających na celu wybudowanie  hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem  Nr 120.34.2015 z dnia 01.06.2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25.09.2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30.11.2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 01.02.2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25.02.2016 r. i Nr 120.35.2016 z dnia 26.04.2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół odpowiedzialny za realizację zadań mających na celu wybudowanie hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie, w składzie:

  1. Bartosz Boguski – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – przewodniczący zespołu,
  2. Joanna Owczarek – Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – sekretarz zespołu,
  3. Mariusz Andrusewicz – Kierownik Referatu Inwestycji – członek zespołu,
  4. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – członek zespołu,
  5. Angelika Szulc – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych – członek zespołu,
  6. Agnieszka Wernikowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych – członek zespołu,
  7. Milena Świeboda – Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego, Główny Księgowy – członek zespołu.

§ 2. 1. Ustalam harmonogram realizacji zadań, mających na celu wybudowanie hali sportowo – widowiskowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych, wchodzących w skład zespołu  o którym mowa w § 1, są zobowiązani do takiej organizacji pracy podległych pracowników, aby zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
  2. Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego, Główny Księgowy jest zobowiązany do zapewnienia obsługi finansowo-księgowej zadań określonych w harmonogramie oraz rozliczenia zadania.

§ 3.1. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za koordynowanie i nadzorowanie przebiegu prac osób wchodzących w skład zespołu, a także do wyznaczania prac  i narzucania terminów niezbędnych do terminowego zrealizowania zadania.

  1. W przypadku stwierdzenia możliwości zaistnienia jakichkolwiek opóźnień  w realizacji zadań w terminach ustalonych w harmonogramie przewodniczący zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW) z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań zaistniałych trudności.

§ 4. Sekretarz zespołu zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z przebiegu prac zespołu w trakcie trwania projektu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Realizacja programu wymaga wykonania wielu zadań przy ścisłej współpracy Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych, Wydziału Zamówień Publicznych oraz Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
W związku z tym należy ustalić harmonogram zadań z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za ich realizację.