Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.84.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXX sesji w dniu 24 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.84.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXX sesji w dniu 24 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 listopada 2016 roku odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie:  

Wydział/jednostka:

XXX/266/16

rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXI/183/08 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz uchwały oraz uchwały nr X/90/11 z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki

Biuro Obsługi Rady/ Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

XXX/267/16

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obr. Pniewo, przy ul. Gryfińskiej w Pniewie

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji

XXX/268/16

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki, przy ul. Gryfińskiej w Pniewie

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji

XXX/269/16

nadania nazwy rondu w Gryfinie

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXX/270/16

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej nr 2

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami

XXX/271/16

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu przy
ul. Grunwaldzkiej nr 10 w Gryfinie

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXX/272/16

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXX/273/16

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXX/274/16

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXX/275/16

upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie
i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja”

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

XXX/276/16

przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego roku 2017

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

XXX/277/16

zmiany uchwały NR XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

XXX/278/16

wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale”

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

XXX/279/16

wprowadzenia „Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale”

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

XXX/280/16

zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok

Skarbnik Miasta i Gminy

XXX/281/16

zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok

Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 listopada 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXX sesji w dniu 24 listopada 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk